Jakub Forgács Správy

Harmonogram pre Revúčanov: Poznačte si časy jesenného zberu biologického odpadu

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad majú Revúčania umiestniť na zelený pás pred dom (IBV) v stanovených termínoch tak, aby nezasahoval do cesty a chodníka.

Ilustračný obrázok k článku Harmonogram pre Revúčanov: Poznačte si časy jesenného zberu biologického odpadu
Zdroj: OLO a.s.

Mesto Revúca oznamuje občanom mesta, že v spolupráci s firmou Brantner organizuje zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) zo záhrad (konáre, lístie, tráva) v jesennej kampani „Čisté mesto 2019“. Kedy prebehne?

Termíny zvozu BRO:

Druhý októbrový týždeň (07.10.2019 – 11.10.2019)

  • Pondelok: Otrokovice, Štúrova, Litovelská, Sv. Qurina, Bodického
  • Utorok: Sídlisko stred 2 – SNP
  • Streda: Podskalka – Komenského, Generála Viesta
  • Štvrtok: Sídlisko 1–2 , Okružná, Železničná
  • Piatok: Maša, Kúpeľná, Šafárikova, Francisciho

„Žiadame preto občanov, aby tento biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad umiestnili na zelený pás pred dom (IBV) v stanovených termínoch tak, aby nezasahoval do cesty a chodníka,“ uvádza Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku MsÚ Revúca.

Štvrtý októbrový týždeň (21.10.2019 – 25.10.2019)

  • Pondelok: Otrokovice, Štúrova, Litovelská, Sv. Qurina, Bodického
  • Utorok: Sídlisko stred 2 – SNP
  • Streda: Podskalka – Komenského, Generála Viesta
  • Štvrtok: Sídlisko 1–2 , Okružná, Železničná
  • Piatok: Maša, Kúpeľná, Šafárikova, Francisciho

Zároveň mesto občanov dôrazne upozorňuje na platnosť Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Revúca č.133/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Revúca, kde je nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi (odpad zo záhrad) mimo kampaní vyhlásených mestom upravené takto:

„Pôvodca biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je povinný zabezpečiť ich odovzdanie v zbernom dvore v areáli spoločnosti vykonávajúcej zber a prepravu odpadov na území mesta na Šafárikovej ul. č. 330/3, Revúca. Odovzdanie tohto odpadu na zbernom dvore je bezplatné. Táto povinnosť sa týka odpadu zo záhrad a netýka sa biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Je zakázané ukladať predmetný odpad na verejných priestranstvách – uloženie alebo ponechanie odpadu na inom miesto ako na mieste na to určenom, je v zmysle zákona priestupkom.“

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Najčítanejšie