Jakub Forgács Správy

Robíte to správne? Mesto upozornilo Revúčanov, ako nakladať s odpadom

Čo je zakázané a aké sú povinnosti ľudí? Preštudujte si dôležité informácie!

Ilustračný obrázok k článku Robíte to správne? Mesto upozornilo Revúčanov, ako nakladať s odpadom
Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Revúca na svojej webovej stránke dalo do pozornosti Všeobecne záväzné nariadenie mesta o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (výňatok):

  • 1) Držiteľ odpadu je povinný prednostne predchádzať vzniku odpadu zo záhrad individuálnym alebo komunitným kompostovaním v kompostovacom zariadení; ak toto nie je možné alebo účelné, odpad odovzdá osobe oprávnenej nakladať s týmto odpadom.
  • 4) Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov z rodinných domov – pôvodca je povinný zabezpečiť jeho odovzdanie na zbernom dvore (Brantner) v areáli spoločnosti vykonávajúcej zber a prepravu odpadov na území mesta, a to na Šafárikovej ulici č. 330/3 v Revúcej. Odovzdanie tohto odpadu na zbernom dvore je bezplatné.
  • 5) Je zakázané ukladať predmetný odpad na verejných priestranstvách – uloženie alebo ponechanie odpadu na inom mieste ako na mieste na to určenom je v zmysle zákona priestupkom.
  • 6) Je zakázané ukladať predmetný odpad do zberných nádob na komunálny odpad a na iné miesta než na to určené.
  • 7) Mesto má zabezpečený zvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v jarnej a jesennej kampani.

Foto: ilustračné

Ďakujeme, že neznečisťujete mesto. MsÚ Revúca

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie